OK18: Resultaterne

læs alt om OK-aftalerne og udtalelser fra Enhedslisten her:

https://enhedslisten.dk/temaer/ok2018

 

Udtalelse vedtaget af Enhedslistens Faglige Landudvalg d. 5. maj.

Mobiliseringen og sammenholdet er vores vigtigste sejr

Forligene for de offentligt ansatte er i hus efter en historisk mobilisering. Nu skal medlemmerne i de respektive fagforbund stemme om resultatet.

Enhedslisten faglige landsudvalg drager følgende konklusioner:

1. Vores største sejr er den omfattende mobilisering af offentligt ansatte i alle faggrupper, som gennem måneder stod skulder ved skulder med kravet om en løsning for alle. Fagbevægelsens styrke består i medlemmernes aktive opbakning, og det er det som har skabt både den massive folkelige opbakning og resultaterne. Afgørende elementer i mobiliseringen har været Danmarkshistoriens største TR-møde i Fredericia og ikke mindst alle de lokale markeringer i samtlige kommuner. Med mobiliseringen er det lykkes at vende en trend, der i de senere år har nedvurderet den offentlige sektor og de offentlige ansatte. De offentligt ansatte har genvundet respekten på samfundsmæssigt niveau.

2. Sammenholdet mellem faggrupperne ude lokalt, har skabt nye perspektiver for en fælles kamp for bedre arbejdsvilkår og for velfærden i fremtiden. Vi opfatter, at ønsket om sammenhold og solidaritet er usvækket i det lokale, og at det bør være et afsæt for opbygningen af den lokale faglige aktivitet og koordinering. Det kan bruges i kampen for bedre økonomiaftaler mellem KL/regionerne og staten, i de kommende budgetkampe i kommunerne, finanslovsforhandlinger og et kommende folketingsvalg.

3. Fagbevægelsens musketer-ed, for offentligt ansattes løn. Den betalte frokost og aftalt arbejdstid, også for lærerne, holdt næsten hele vejen hjem, selvom der til sidst opstod en sprække mellem forhandlerne. Den sprække skal ikke overskygge det faktum, at fagbevægelsens enhed er afgørende for store resultater, da ingen kan vinde alene. Det historiske sammenhold skal vi bygge videre på i de kommende kampe for bedre overenskomster, bedre arbejdsforhold og mere velfærd. Havde vi stået skulder ved skulder, fra top til bund, helt til det sidste, var lærerne måske også kommet i mål. Det sætter også retningen for, hvordan de privat ansattes fagforeninger skal stå sammen og mobilisere til OK20.

4. Lærernes aftale med KL, som også får konsekvenser for statens undervisere, om nedsættelsen af en kommission, gav ingen løsning på lærernes krav om en arbejdstidsaftale, mange lærere er meget utilfredse. Enhedslistens lærernetværk opfordre som alternativ til en intensivering af kampen for gode lokalaftaler, i mangel på bedre. I den sidste ende er det medlemmerne, der afgør skæbnen for kommissionen, når de skal stemme om overenskomsten. Uanset resultatet, så skal vi give fuld opbakning til og arbejde for solidarisk støtte til, og at lærerne med støtte fra alle andre faggrupper , får tilkæmpet sig gode lokale arbejdstidsaftaler i alle landets kommuner.

5. Selve resultatet af overenskomsten opfatter vi som et begyndede brud med Moderniseringsstyrelsens spare- og fleksibilitetskrav.

 • Fagbevægelsen fik en lønramme på 8,1 %, som bryder ti års nulvækst. Det er ikke store stigninger, men det opfylder de krav, som man gik i kamp for.
 • Fagbevægelsen fik puljer til ligeløn og lavtløn på samlet 85 mil. Det er ikke store beløb, men dog et fremskridt.
 • Fagbevægelsen fik fjernet Corydons privatlønsværn, og genindført den tidligere reguleringsordning på 80/80.
 • Fagbevægelsen fik sikret spisepausen, selv om der er forskellige juridiske udgaver.
 • Arbejdsgiverne fik ikke deres krav om, at de offentligt ansatte skulle betale for det såkaldte løngab, dvs at de skyldte på forhånd.
 • Arbejdsgiverne måtte trække alle krav om øget fleksibilitet i ansættelse og arbejdstid tilbage. Med undtagelse af individuelt aftalt plustid, med op til 42 timer om ugen, i staten. En forringelse.
 • Arbejdsgiverne fik ikke presset mere individuel løndannelse igennem, med undtagelse af en række højere chefområder.
 • Arbejdsgiverne måtte opgive forringelser af seniorordningerne.

Enhedslistens fagligt aktive vil arbejde for:

 • At den lokale mobilisering og sammenhold fortsættes og forstærkes med fokus på fælles kamp for velfærden. Der er råd! Det er regeringen som vælger at give skattelettelser til de rige, frem for penge til velfærd.
 • At der snarest etableres en landsdækkende tillidsrepræsentantforsamling til fortsættelse af det stærke sammenhold. Meget gerne i form af Fredericia 2.0.
 • At understøtte lærerne, og andre faggrupper, hvis de kommer i konflikt, og understøtte lærernes kamp for såvel landsdækkende som lokale arbejdstidsaftaler.
 • At de gode erfaringer med at udvikle en musketereden bringes i anvendelse ved OK 2020 på det private område og igen ved OK 2021, når de offentlige overenskomster skal forhandles på ny.
 • At der bliver en aktiv lønkamp på det private område i tiden fremover. Virksomhedernes store overskud skal omfordeles til lønarbejdernes fordel. Der er råd til markante lønstigninger.
 • At der i årene fremover kommer meget mere fokus på lønarbejdernes muligheder for det gode liv og et ustresset arbejdsliv. Vi vil arbejde aktivt for at 30 timers arbejdsuge, stop for stress og opnåelse af et godt seniorliv, kommer højt på den politiske dagsorden.

 

Udtalelse vedtaget af Enhedslistens Lærernetværk d. 5. maj
OK18 løste ikke arbejdstidsspørgsmålet – fortsat kamp mod Lov 409!
De forlig, som er indgået for lærere og undervisere ved OK18, er slet ikke tilfredsstillende.

Kravet var klart: Lærerne skulle have en overenskomstmæssig arbejdsaftale som alle andre faggrupper og Lov 409 fra 2013 skulle væk. Det er en kæmpe skuffelse for alle lærere og undervisere, at disse rimelige krav ikke kunne kæmpes igennem, og vi i stedet endnu en gang skal se frem til en periode med lov 409 og lade os nøje med en kommisionsundersøgelse.

En kommission er ingen garanti for at lærernes rimelige krav bliver hørt.

Men vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre et ordentligt indhold i kommissionens arbejde.
Vi skal bruge hvert et lille hul i muren til at skabe aktivitet og synliggøre vores rimelige krav i offentligheden, så vi også fremover kan regne med en folkelig opbakning til ordentlige, aftalte arbejdsforhold for lærere og undervisere.

Vores afgørende styrke er et stort folkeligt pres, som vi så udfoldet i OK18 – kombineret med viljen til konflikt. Denne vilje manglede i de afgørende forhandlinger.

Presset rakte til et rimeligt resultat omkring lønnen og spisepausen, og det glæder os, at en samlet fagbevægelse på det offentlige område havde styrke til at sætte foden ned i forhold til presset for fortsatte forringelser af de offentlige ansattes arbejdsvilkår.

Men Lov 409 står uantastet – og vil i princippet kunne gøre det til 2021. Vi vil kæmpe for at skabe et lignende pres næste gang, men vi har ingen garantier for at det lykkes

Lov 409 er i praksis blevet undergravet af over 70 lokalaftaler – om end de er af vekslende kvalitet. Denne udvikling må fortsættes, så der bliver indgået flere lokalaftaler, og så de lokalaftaler, der allerede er indgået rundt omkring, bliver forbedret og får et reelt indhold.

Her er det afgørende ikke, om vi har års- eller kvartalsnormer. Langt vigtigere er tid til forberedelse og en øvre grænse for antallet af lektioner, samt at TR som repræsentant for de kollektive interesser spilles på banen som en aktør, som ledelsen skal forhandle og samarbejde med.

Vi må dog også se i øjnene, at der er grænser for, hvor langt vi kan nå med lokale aftaler.

Bedre lokale aftaler er et afsæt for ny optimisme og aktivitet, men hvis der virkelig skal rykkes ved rammerne for vores arbejdsvilkår, kræver det et opgør med "Nødvendighedens politik" og den nyliberale nedskæringspolitik, der har redet og rider landet som en mare.

Kampen for ordentlige arbejdsforhold er og skal være forbundet med kampen for velfærd og et opgør med nødvendighedens politik.

Det må være en vigtig opgave for de faglige organisationer at stille sig i spidsen for en kampagne for flere og bedre lokalaftaler. Herunder også at sætte de nødvendige midler af til det. Samt at søge opbakning til det blandt de andre kræfter i "musketer-eden". For eksempel ved at bakke op om lokale demoer og markeringer bag kravet om gode arbejdstidsaftaler. Vi vil som enhedsliste-medlemmer gøre hvad vi kan for at vedligeholde den aktivitet og kampvilje vi så under OK18, og appellerer til andre faggrupper om at støtte os i vores kamp for en arbejdstidsaftale.

Vi opfordrer samtidig de partier, der har udtrykt sympati for lærerne og modstand mod lov 409, om at rejse spørgsmålet om lokalaftaler i kommunalbestyrelserne og presse på for at der bliver indgået flere og bedre lokalaftaler.

En sommerferiekonflikt er udsigtsløs
Det er skuffende, at det ikke lykkedes at kæmpe en arbejdstidsaftale for lærere og undervisere igennem denne gang.

Vi er samtidig i den situation, at vi skal stemme om en konflikt, som skal starte midt i eksamen – og som kan løbe ind i ferien, hvor den er helt uden virkning.

Det er frustrerende, at vi på den måde skal stemme om et forlig med en pistol for panden.

Var der en reel vilje til konflikt, skulle vi have taget den i april, hvor opbakningen var optimal med støtte fra 60-70 % af befolkningen.

Der er mere end nogensinde brug for sammenhold og fællesskab.

Som situationen er nu, står vi i et urimeligt dilemma. Skal vi vælge protesten? Skal vi gå den pragmatiske vej? Vi opfordrer alle lærere og undervisere til at respektere hinandens synspunkter, så vi kan få en nøgtern debat om fordele og ulemper ved henholdsvis nej og ja til overenskomstresultatet. Og vi opfordrer enhver til at tage stilling og til at afgive sin stemme.

Vi vil afvente medlemmernes dom.
Viser det sig, at kampviljen og frustrationerne hos vore kolleger er store nok til, at der er flertal for et nej og for at tage en konflikt på trods af dårlige odds, vil vi være at finde allerforrest i kampen.

Viser det sig, at der er et flertal for et ja, er det tydeligt for enhver, at et Ja ikke kan opfattes som et udtryk for tilfredshed. Også i den situation vil vi gå forrest i kampen for en reel arbejdstidsaftale for lærerne – for underviserne.

Vedtaget på landsmøde i Enhedslistens Lærernetværk lørdag den 5. maj. 2018.

For yderligere info: Kontakt Hans Jørgen Vad, 29 84 77 34.