Forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Som led i beskæftigelsesreformen af 2015 besluttede forligspartierne, at beskæftigelseslovgivningen skulle forenkles. Beskæftigelsesministeren har derfor bedt parterne og andre om at komme med forslag til, hvor der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

I dette papir kan I se, hvordan Enhedslistens arbejdsgruppe om beskæftigelsesindsatsen ser muligheder for forenkling.

Hvad forstår vi ved "forenkling"?
Vi forstår forenkling som tiltag, der vil gøre det lettere at være arbejdsløs eller lettere for medarbejdere i jobcentre og a-kasser at udføre deres arbejde. Det sidste vel at mærke uden, at det går ud over de arbejds-løses rettigheder og muligheder.

I mange tilfælde hænger de to hensyn sammen, fx når det handler om mindre kontrol af de arbejdsløse. På samme vis vil flere rettigheder til de arbejdsløse kunne forenkle indsatsen, så medarbejdere i a-kasser og jobcentre ikke skal bruge tid på at vurdere relevansen eller økonomien i et tilbud.

Enhedslistens forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen bygger på fire hovedprincipper:

  1. Mindre kontrol, mindre tvang og færre sanktioner over for de arbejdsløse
  2. Flere rettigheder til de arbejdsløse
  3. Staten finansierer både dagpenge og beskæftigelsesindsatsen
  4. A-kassemedlemmer skal have særlige rettigheder, også hvis de har mistet deres ret til dagpenge.

Hvorfor synes vi, at a-kassemedlemsskab i sig selv skal give særlige rettigheder?
Det gør vi, fordi vi ser a-kasserne som en vigtig faktor i varetagelsen af lønarbejdernes interesser.

De fagligt funderede a-kasser, der er knyttet til en fagforening på et eller flere fagområder, kan tilbyde deres medlemmer vejledning og tilbud, som de offentlige jobcentre ikke kan. Det gælder fx viden om jobåb-ninger, uddannelser og kompetencekrav og direkte jobformidling til de arbejdsgivere, som fagforeningen har overenskomster med.

Desuden er a-kasserne ejede og styrede af medlemmerne, så de har mulighed for at tilpasse drift og tilbud til medlemmernes ønsker og forudsætninger.

Vi er derfor glade for, at KL i deres udspil til forenklinger af beskæftigelsesindsatsen, ikke længere kræver dagpengeudbetaling og rådighedsvurdering overført til kommunerne. Tværtimod slår KL fast, at det er vigtigt at gøre det attraktivt at være medlem af en a-kasse.

Mange arbejdsløse, der har mistet deres ret til dagpenge og er overgået til en anden eller ingen ydelse, har ikke længere råd til at betale det relativt høje kontingent til a-kasserne. Et forslag om at give særlige ret-tigheder til arbejdsløse medlemmer af en a-kasse, der har mistet deres dagpengeret, skal derfor kombine-res med mulighed for at nedsætte deres kontingent.

Thomas Bentsen, 3Fs A-kasse (BJMF)
Jette Gottlieb, 3Fs A-kasse (BJMF)
Aase Barfod, socialpolitisk konsulent for folketingsgruppen
Vibeke Kold, FOAs A-kasse


20. juni 2017

BilagStørrelse
Enhedslistens forslag til forenklinger af beskæftigelseslovgivningen (003).pdf491.24 kB