Venstrefløjens fingeraftryk på HK-kongres

En velforberedt venstrefløj markerede sig på en HK-kongres, der lagde op til konfrontation med de private arbejdsgivere ved den kommende overenskomstfornyelse.

Et venligt godmorgen lød det til de delegerede til HK-kongressen, da de en råkold søndag morgen ilede ind i Falconer Centret på Frederiksberg for at indlede kongressens anden dag den 8. november. Velkomsthilsenen kom fra medlemmer af Enhedslistens HK-gruppe, der stod parat med gruppens nye folder om OK2010. De fleste tog venligt imod folderen med titlen Respekt og retfærdighed

Også inden for på kongressen var medlemmer af Enhedslisten tilstede - valgt som delegerede fra flere forskellige HK-afdelinger rundt om i landet. Både i indlæg i debatterne og med forslag til udtalelser og målprogram bidrog de til at sætte venstrefløjens fingeraftryk på HK-kongressen.

Klimademonstration og EU

En enig kongres tilsluttede sig et forslag om, at HK bakker op om klimademonstrationen den 12. december i København. Med hovedbestyrelsens anbefaling stemte en enig kongres også for et forslag om en tilføjelse til HK's målprogram om at modarbejde EU's forsøg på at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel - og "modsætte sig alle forsøg på indskrænkning af den frie forhandlings- og aktionsret".

Med ændringsforslag til målprogrammet blev det også slået fast, at HK skal arbejde for at sikre en "1. klasses offentlig sundhedssektor for alle", og at HK skal være en drivkraft i fagbevægelsen for et mere retfærdigt velfærdssamfund.  Som en tilføjelse til udkastet til målprogram blev det også vedtaget, at HK skal arbejde for bedre vilkår for de ledige - "højere dagpenge og mindre regeltyranni".

Med en ændring af det oprindelige tekstudkast blev det også præciseret, at HK vil arbejde for begrænsning af arbejde på ubekvemme tidspunkter, og at medlemmer med børn skal sikres bedre mulighed for frihed til at passe syge børn.

Ikke mere medlemsdemokrati

Mindre villig var kongressen til at støtte en række forslag til udvidelse af medlemsdemokratiet. Et stort flertal afviste både forslag om åbne udvalg i HK-afdelingerne og om bedre adgang - via internettet - for medlemmerne til dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder samt budget- og regnskabstal. Kun når det gjaldt offentliggørelse af forslag til HK's kongresser var der plads til lidt mere lydhørhed, da der var tilslutning til et forslag om, at alle kongresforslag lægges på HK's hjemmeside inden kongressen.

Forslag om urafstemning blandt HK's medlemmer ved valg af forbundsformand blev også massivt stemt ned. I stedet for tilsluttede kongressens flertal sig et afværgeforslag fra hovedbestyrelsen om at nedsætte er udvalg, der "belyse fordele og ulemper ved urafstemninger og andre demokratiske tiltag" - og et år før næste HK-kongres om fire år fremlægge et beslutningsforslag. Om udvalget blot bliver en syltekrukke eller reelt vil arbejde med forslag til udvidelse af medlemsdemokratiet er der delte meninger om, men forslagsstillerne til flere af demokratiforslagene forventer at blive repræsenteret i udvalget!

Unge vandt over HB

Imod hovedbestyrelsens vilje vedtog kongressen, at der skal ansættes ungdomskonsulenter i alle HKs syv afdelinger rundt om i landet. På sidste kongres blev et lignende forslag afvist og i stedet for blev afdelingerne opfordret til at ansætte ungdomskonsulenter.

Kun to afdelinger har fulgt opfordringen og hovedbestyrelsen havde derfor svært ved at fastholde sin modstand mod forslaget, da et væld af både unge og lidt ældre kongresdelegerede gik på talerstolen for at tale for forslaget om ungdomskonsulenter.

Ungdomskonsulenternes opgaver bliver at organisere unge i HK på linje med de "organizere", som nogle HK-afdelinger har ansat til at ikke blot hverve, men også aktivere medlemmer på arbejdspladserne. Et forslag om at skrive "organiser-modellen" ind i HK's målprogram blev dog afvist med den begrundelse, at det er op til de enkelte afdelinger selv at beslutte og tilrette arbejdet med at skaffe og fastholde medlemmer.  

Væk med 50%-reglen

Selv om en HK-kongres normalt ikke beskæftiger sig med overenskomstforhandlingerne inden for de forskellge sektorer i HK, fik kampen mod 50%-reglen alligevel en central placering på HK-kongressen. Der var fuld opbakning til kravet om at få fjernet den forhadte regel, der siden 1930'erne har stækket HK's muligheder for at udmønte overenskomsterne på de enkelte virksomheder.

I følge reglen skal HK dokumentere, at 50% af medarbejderne omfattet af HK's overenskomst på en virksomhed er medlemmer af HK. Det er svært og modarbejdes ofte af arbejdsgiverne, der benytter sig af mange tricks for at undgå overenskomsten. Hvis ikke 50%-reglen fjernes, bliver det et nej til overenskomsten, lød det fra formanden for HK/Service, Karin Retvig.  

Aktion for ligeløn

Også ligeløn blev nævnt mange gange i løbet af kongressen, ligesom en aktion mandag morgen med uddeling af morgenbrød og foldere på københavnske S-togs- og metrostationer skulle sætte fokus på den manglende ligeløn.

Ved aktionen delte kongresdelegere morgenbrød og foldere ud til de kvindelige forbipasserende, mens mændene måtte se sig forbigået - til stor ophidselse for enkelte mandlige forbipasserende. De fleste både mænd og kvinder forstod dog budskabet om det urimelige i en lønforskel på næsten 18% mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked.
 
At HK også har store lavtlønsproblemer især på butiksområdet blev dog kun nævnt enkelte gange på kongressen. Det var venstrefløjen, der også sørgede for, at lav løn ikke blev helt glemt blandt kongressens mange andre emner.

God forberedelse

Forud for kongressen lå over et års forberedelser fra venstrefløjen. Sammen med både SF'ere, socialdemokrater og partiløse havde medlemmer af Enhedslisten i efteråret 2008 taget initiativ til en møderække om demokrati i HK. Møderækken mundede ud i en del forslag, der blev stillet på HK's generalforsamlinger i foråret 2009 og videresendt til HK's kongres.

Den røde tråd i forslagene var at sikre en udvidelse af medlemsdemokratiet i HK, der efter en strukturomlægning er blevet slanket og nu består af kun syv regionsafdelinger. Det betyder længere afstand mellem HK og medlemmerne på arbejdspladserne, hvilket også fremgik af en del indlæg på kongressen.

Alligevel vandt de fleste af forslagene til sikring af demokratiet ikke opbakning ved kongressens afstemninger, men demokratiet blev sat på dagsordenen og vil fortsat være et tema, som venstrefløjen i HK og Enhedslistens HK-gruppe vil arbejde med. 

Debatter og beslutninger på HK-kongressen kan ses på HK's hjemmeside:
http://www.hk.dk/www/temaer/kongres2009