Ny arbejdsskadelov: Enhedslistens forslag og kritiske kommentarer

Folketinget skal snart vedtage en ny arbejdsskadelov. Det har Enhedslisten nogle skarpe bud på, som du kan læse herunder.

Der er nu gået to år siden et ekspertudvalg kom med en række anbefalinger. Enhedslisten ekspert, Åse Barfod, har gennemgået anbefalingerne, og har en lang række kommentarer og alternative anbefalinger. Det kan du læse om i " "Notat om Ekspertudvalgets anbefalinger til et nyt arbejdsskadesystem. "

Enhedslistens forslag til en forbedret arbejdsskadesikring

1. Højere godtgørelse for varigt mén
Méntabellens procentsatser skal hæves betydeligt. Især skal der fastsættes langt højere procenter for kroniske og stærke smerter.

2. Det skal være lettere at få anerkendt en erhvervssygdom
Der skal godkendes flere erhvervssygdomme, herunder skal psykiske sygdomme, ryglidelser og lidelser i bevægeapparatet godkendes i langt højere grad. Erhvervssygdomme skal ikke kunne afvises alene fordi de ikke står på listen over erhvervssygdomme.

3. Tidlig fastsættelse og udbetaling af midlertidig erstatning for erhvervsevnetab Der skal tidligt i forløbet fastsættes et midlertidigt erhvervsevnetab og udbetales en midlertidig løbende erstatning. Erstatningen skal som udgangspunkt dække tilskadekomnes indtægtstab. Erstatningen skal udbetales samtidig med at der modtages enten sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp. Erstatningen skal løbe indtil erhvervssituationen er afklaret og der er truffet endelig afgørelse om erhvervsevnetab.

4. Der skal være et retskrav på betaling af udgifter til lindrende behandling
Tilskadekomne skal have dækket sine udgifter til lindrende behandling som f.eks. fysioterapi, træning og medicin indtil arbejdsskadesagen er endelig afgjort.

5. Sygedagpengene skal fortsætte indtil der er endelig afgørelse om erhvervsevnetab Udbetalingen af sygedagpenge skal fortsætte under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Medmindre tilskadekomne bliver helt rask og kan genoptage fuldtidsarbejde, skal sygedagpengene fortsætte indtil tilskadekomne er overgået til revalidering, fleksjob eller førtidspension.

6. Der skal være et retskrav på revalidering
Hvis tilskadekomne på grund af skadefølgerne ikke længere kan arbejde inden for sit hidtidige fag, men vil være i stand til at uddanne sig og arbejde inden for et andet fagområde, skal der være ubetinget ret til revalidering og omskoling.

7. Direkte visitation til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension
Hvis helbredsoplysningerne og en eller højst 2 arbejdsprøvninger klart påviser, at tilskadekomne har en betydeligt nedsat arbejdsevne eller slet ikke er i stand til at arbejde overhovedet, skal tilskadekomne visiteres direkte til fleksjob eller tilkendes førtidspension uden først at skulle gennemgå et ressourceforløb. Hvis arbejdsevnen er mindre end 12 timer ugentlig skal der tilkendes førtidspension.

 

BilagStørrelse
Arbejdsskade notat.pdf95.05 kB