Uber er pirattaxi-kørsel

Af Henning Hyllested, Transportordfører, Enhedslisten

Uber er pirattaxi-kørsel, slet og ret. Hvis Uber vil køre taxa i Danmark, må det ske på de betingelser, som gælder alle andre taxa-selskaber.

Uber er ikke deleøkonomi, men en virksomhedsmodel, som under dække af begrebet deleøkonomi, vil medvirke til at deregulere en hel branche og udsætte chaufførerne for lønpres og social dumping. Uber repræsenterer således en tilbagevenden til en rå og ureguleret kapitalisme, som for længst er forladt. De er således også med til miskreditere deleøkonomien som koncept, Ærgerligt, da der jo er positive ting ved deleøkonomi.

Uber er i Europa lokaliseret i Holland, hvortil de 20% af beløbet, som overføres fra hver tur til Uber til "administration", overføres. Beskatningen af selskabet finder derfor som udgangspunkt sted i Holland, men selskabskonstruktionen omfatter firmaer i skattelylande, bl.a. Delaware i USA. Uber har ingen ansatte, men "partnere" (= chaufførerne). De opgiver derfor ikke lister over ansatte og udbetalinger. Chaufførerne får 80% af beløbet for en tur.

Uber repræsenterer ikke nogle "nye teknologiske muligheder" af betydning. Taxa-app med direkte bestilling har jeg haft på min telefon i flere år. Fra Enhedslistens side vil vi fastholde de forholdsvis skrappe krav til persontransport, som er i dette land. Gælder både taxa og bustransport, men også sygetransport, flextrafik mm. Det er en alvorlig ting at køre rundt med andre folk og være ansvarlig for deres liv og helbred. Passagererne skal være forsikrede, chaufførerne skal være uddannede, der skal være økonomiske krav til vognmændene, så det ikke er døgnfluer, der kører rundt på taxamarkedet. Og samfundet/myndighederne skal naturligvis kunne kontrollere, at alt går rigtigt for sig. Det kan man ikke med Uber.

Fakta om Uber og lovgivningen

Er UBER samkørsel (deleøkonomi) eller taxakørsel? Svaret findes faktisk i Lov om taxikørsel og i taxi-bekedtgørelsen:

Lov om taxikørsel §1, stk.1: Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil.

Det er kommunerne, der udsteder tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Trafikstyrelsen (formelt transportministeren) udsteder tilladelse til offentlig servicetrafik.
Taxibekendtgørelsen: her beskrives kravene, som skal opfyldes, for at få tilladelse:

  • Krav til økonomi (50.000 kr., 25.000 for efterfølgende tilladelser. En vognmand kan have flere tilladelser).
  • Krav om kursus (kendskab til regnskabsførelse, en række love: købe- og momsloven, aftaleret, relevante bestemmelser i skatteloven, forsikringsforhold, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, ferieloven, A-kasselovgivning, sygedagpengeforsikring, licitation og udbud, taxiloven mm.)
  • Vandelskrav: ren straffeattest (med mulighed for dispensation), forsvarlig ledelse og god skik og brug
  • Krav til sprogkundskaber
  • Krav til geografisk kendskab til det område, Du kører i
  • Krav om erhvervskørekort (almindeligt kørekort ikke nok). Førerkort udstedes ved godkendelse (skal være synlig under kørslen).
  • Krav om erhvervsforsikring (ekstra beskyttelse af passagérer og 3.mand (og ansat chauffør) ved ulykker/påkørsler). Almindelig ansvarsforsikring og kasko ikke nok.
  • Omfattende krav til bilerne og deres udstyr: taxameter, sædefølere, kameraer, lovpligtigt syn hvert år, krav til "ren teknologi" (udledninger)
  • Krav til hviletid (11 timers regel).

Som det ses, er kravene til vognmænd, chauffører og bilerne ret omfattende. UBER's chauffører og biler opfylder ingen af delene. Og de kører (derfor) naturligvis uden tilladelse.

At der er tale om erhvervsmæssig personbefordring, som altså kræver tilladelse fremgår af taxi-bekendtgørelsen:

§1, stk.1, nr.1 og 2: Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås kørsel ... med personer uden nærmere tilknytning til den person ... der udfører kørslen (og) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag.

§1, stk.5: Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk.1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Bemærk, end ikke udgifter til slitage og forsikringer må der kræves penge til, og slet ikke vederlag.

Taxachaufførerne er provisionslønnet (en slags akkordløn), hvilket vil sige, at de får del i bilens indtjening. De er dog garanteret en vis overenskomstmæssig mindsteindtjening, som ligger omkring 120-125 kr./timen.

UBER-chaufførerne "aflønnes" med 80% af det beløb, som opkræves hos kunden (20% går til UBER). UBER-chaufførerne er således ikke garanteret nogen mindsteindtjening. UBER's taxakørsel er derfor baseret på fritidschauffører, der har andet job eller kontanthjælpsmodtagere, der skal tjene lidt ekstra ved siden af fattighjælpen.

Der kan ikke afregnes med kontanter i en UBER-vogn. Al afregning foregår via app'en og styres fra UBER i Holland, hvor pengene også havner og derfra føres i skattely i et af disse, hvor UBER er etableret. UBER's bestillingscentral i København er et underskudsforetagende, da UBER benytter sig af transferpricing, idet UBER køber sin software og softwareydelser af UBER i lande, hvor selskabsbeskatningen er mindre eller ikke-eksisterende.

Det kræver tilladelse at drive bestillingscentral. Heller ikke den tilladelse er UBER i besiddelse af.

Der tales meget om, at UBER indfører ny teknologi. Det er kun delvist sandt. Alle bestillingscentraler (4x35, Dantaxi, Esbjerg Taxa og hvad de ellers hedder) har i årevis haft en app, hvor man kan bestille en taxa. UBER har "bare" udbredt teknologien i stor målestok.

Konklusion:

Taxierhvervet er en gennemreguleret branche med høje krav til vognmænd, chauffører og køretøjer. Priserne er fastlagt af staten (maximalpriser). Der kræves tilladelse til at være vognmand, tilladelse til at køre som chauffør, bilerne skal være godkendt. Krav om erhvervsforsikring.

UBER kører uden tilladelser og uden tilladelse til at drive bestillingscentral. "Aflønningen" er ensidigt fastsat af UBER og udregnet på kilometerbasis. Ligger langt under, hvad en taxachauffør kan indtjene og er garanteret i overenskomsten. Hverken UBER-chaufførerne eller UBER selv svarer skat af indtjeningen. UBER indberetter ikke de enkelte chaufførers indkomster, selvom de faktisk ligger inde med oplysningerne.

UBER er social dumping af værste slags, idet de dumper både løn- og arbejdsvilkår, herunder reglerne om hviletid, men heller ikke svarer skat og moms af deres omsætning. Og de kører altså uden tilladelser og godkendelser – i strid med lovgivningen og bekendtgørelsen. UBER er således deregulering af værste nyliberalistiske slags.