Konflikt rykker tættere på

Fastlåste forhandlinger om nye overenskomster på det private arbejdsmarked fører til afsendelse af strejkevarsler, og Enhedslistens faglige konference opfordrer til at forberede en effektiv konflikt

En konflikt på det private arbejdsmarked rykker tættere på. Det var konklusionen, da Enhedslistens faglige konference d. 6.-7. februar drøftede OK2010 - og også så fremad mod de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger næste år.

Den forstærkede mulighed for en konflikt i foråret bygger på det faktum, at der indtil nu intet er sket i overenskomstforhandlingerne - hverken overordnet eller i de forskellige undergrupper. De helt udeblevne resultater ved forhandlingsbordet fører nu til, at strejkevarsler snart sendes afsted, så strejker kan træde i kraft d. 1. marts. Forligsmanden vil dog vanen tro udsætte konflikten i 2 gange 14 dage og forsøge at få parterne til at opnå et forlig. 

Et-årig overenskomst?

En anden mulighed end afsendelse af strejkevarsel kunne være at forlænge de gældende overenskomster et år; men den mulighed er nu forpasset med de forestående strejkevarsler. Et forlig ved genoptagne forhandlinger kan dog resultere i en et-årig vedligeholdelsesoverenskomst, som med enkelte justeringer viderefører de gældende overenskomster og udskyder det store slag til næste år, hvor det offentlige område også skal forhandle nye overenskomster.

De manglende resultater illustrerer, at parterne står langt fra hinanden. Arbejdsgiverne vil holde låget til pengekassen stramt i, mens fagbevægelsen overordnet ønsker at sikre reallønnen. Desuden er der inden for forskellige områder nogle centrale krav, som vægtes meget højt. 

Vigtige krav

En sikring mod løndumping er vigtigt i byggebranchen, hvor kravet lyder på det såkaldte kædeansvar. Det indebærer, at bygherrer og hovedentreprenører ikke skal kunne sænke løn- og arbejdsvilkår ved at sende opgaven videre til under entreprenører uden overenskomst. Også i industrien, transportbranchen og i en række serviceerhverv er et værn imod løndumping et højt vægtet krav.

På HK-området er fjernelse af 50%-reglen et hovedkrav, så arbejdsgiverne ikke kan forhindre overenskomsten i at gælde, hvis under halvdelen af medarbejderne under overenskomsten er medlemmer af HK. For HK er også ligeløn et højt prioriterert ønske.

For skifteholdsarbejdere er nedsat arbejdstid ved natarbejde og andre skæve tidspunkter er vigtigt krav sammen med et ønske om mere indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.

Fælles fodslag

En gennemførelse af disse hovedkrav på de forskellige områder vil styrke fagbevægelsens position, påpegede medlem af Enhedlistens hovedbestyrelse Malene W Kjær i sit oplæg om OK2010. Hun understregede vigtigheden af at sætte fokus på solidariske og samlende krav, der er letforståelige og kan skabe opbakning. Der skal skabes fælles fodslag i stedet for at trække i hver sin retning. Demokratiet skal sikres ved at medlemmerne hele vejen igennem inddrages.

Ligeløn er i følge Malene W Kjær et gennemgående tema for både OK2008, OK2010 og OK2011 og dermed et krav på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked.  Næste års forhandlinger på det offentlige område kan blive en konfrontation med den borgerlige regering og være med til at knække den, hvis den ikke er faldet i mellemtiden.

Kroner eller procent? 

På det offentlige område er de indledende manøvrer til OK2011 allerede i gang. De offentlige arbejdsgivere er ved at køre deres krav om mere individuel løn i front og vil bruge lave lønstigninger på det private arbejdsmarked i kombination med krav om besparelser af hensyn  til EU's krav til de offentlige budgetter som argument for meget lave lønstigninger.

I de offentligt ansattes organisationer står sikring af reallønnen og ligeløn i centrum; men debatten blandt konferencens offentligt ansatte viste, at vandene deles, når det drejer sig om, hvordan det skal gøres. De lavere lønnede grupper på især LO-området ser gerne en udmøntning af lønstignnger i kroner frem for procentvis, hvilket de højere lønnede grupper blandt AC og FTF i bedste fald finder sympatisk, men ikke går ind for.       

Det kan derfor umiddelbart se vanskeligt ud at skabe fælles fodslag blandt de offentligt ansatte; men forsøget skal i alt fald gøres, mente deltagerne på den faglige konference. Derfor vil Enhedslistens offentligt ansatte allerede i løbet af foråret blive indbudt til et møde, hvor krav og strategi for OK2011 vil blive drøftet.

Enhedslistens opgaver

På de indre linjer skal der i Enhedslisten også mobiliseres til at sikre, at en konflikt på de private arbejdspladser bliver effektiv og slagkraftig. Et rejsehold af faglige tillidsfolk vil tilbyde Enhedslistens afdelinger at holde oplæg om OK2010, og afdelingerne skal være klar til at uddele løbesedler, der vil blive lavet, når der sker noget vigtigt i det videre forløb. 

Samtidgt vil Enhedslistens fagligt aktive medlemmer i fagforeningerne arbejde for at forberede konflikten og være med til at sikre, at uorganiserede ikke kører virksomhederne videre under en konflikt. I en udtalelse fra den faglige konference opfordres til, at der snarest muligt indkaldes til en landsdækkende konference, hvor repræsentaner fra arbejdspladse og fagforeninger kan markere styrken bag kravene og forberede en konflikt.

Læs hele konferencens udtalelse på Enhedslistens OK2010-hjemmeside: http://ok2010.enhedslisten.dk/nyheder/2010/02/kom-bare