Strejke, stress og skiftehold på faglig konference

Strejkende skraldemænd, overenskomstkrav, psykisk arbejdsmiljø og faglige netværk var hovedpunkterne på efterårets faglige konference i Enhedslisten.

Stærk krydret mad og skarpe holdninger var på menuen, da efterårets faglige konference i Enhedslisten fandt sted lørdag d. 30. oktober og søndag d. 1. november lidt vest for Valby Bakke i lokaler lånt hos 3F.

Den krydrede ret blev skyllet ned med et par øl og hyggelig snak lørdag aften, mens de skrappe ord blev uddelt i løbet af weekendens faglige og politiske diskussioner og især gjaldt arbejdsgiverne, men også et par gange drejede sig om spørgsmålet om en kommende arbejderregering.

Skraldestrejken

Konferencens første verbale tæsk blev givet til ledelsen af renovationsformaet HCS, der har sendt 50 skraldemænd på gaden. Tre repræsentanter for de strejkende skraldemænd var indbudt til at indlede den faglige konference. De fortalte om baggrunden for strejken og om det strejkestøttearbejde, der er ved at blive stablet på benene. Udover en række spørgsmål, gode råd og ideer fik de tre skraldemænd også et kontakt resultat med sig i form af knap 2.000 kroner indsamlet blandt den faglige konferences deltagere.

Skraldemændenes strejke indgik også i den efterfølgende debat om den aktuelle politiske situation. Det blev påpeget, at udover at være en strejke for ordentlige arbejdsforhold er skraldemændenes strejke også en konflikt om udlicitering. Flere kommuner er igang med at udlicitere dagrenovationen, mens en enkelt borgerligt styret kommune, nemlig Frederiksberg, har valgt at indlicitere de fleste af renovationsopgaverne.

Kommunalvalg og rød regering

Debatten om den politiske situation blev indledt af Line Barfoed og Finn Sørensen og kom langt omkring. Lige fra det forestående kommunalvalg til situationen efter et kommende folketingsvalg, hvor en socialdemokratisk ledet regering formodentlig kan indtage ministertaburatterne - sandsynligvis med SF og måske De Radikale på nogle af ministerposterne.

Hvor langt tøjr en sådan regering skal gives af Enhedslisten var der delte meninger om, men nogen konklusion blev der ikke draget efter meningsudvekslinger om det eksplosive emne. I diskussionen blev både henvist til tidligere erfaringer i Danmark og nyere erfaringer fra bl.a. Italien.

OK2010

Der var også skarpe ord i luften søndag formiddag, men var nu rettet mod arbejdsgiverne med Dansk Industri i spidsen. De kommende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked blev belyst med fire forskellige oplæg om forberedelserne til OK2010.

Ole Donbæk Jensen fra 3F Industri pegede på, at styrkeforholdet er ændret på grund af de mange virksomhedslukninger og fyringer. Bent Moos fra 3F Service fulgte op med at nævne, at et styrket DI nu dominerer og styrer hele arbejdsgiversiden. Et forlig kommer kun i hus, hvis industri og transport bliver enige. Serviceområdet inden for 3F er et ret svagt og lavtlønnet område med mange indvandrere og unge. Der er store lavtlønsproblemer, fordi minimallønssytemet og løfteparagraffen ikke virker. Ofte sker der modregning i personlige tillæg, når der sker generelle lønstigninger.

Ulla Morin fra HK/Privat fortalte, at hovedkampen for HK bliver at få fjernet 50%-reglen. Den har eksisteret siden 1930'erne og betyder, at overenskomsten først gælder på en virksomhed, når HK kan dokumentere at  organisere mindst 50% af medarbejderne inden for HK's overenskomst. Udover fjernelse af 50%-reglen er ligeløn blandt hovedkravene, som HK's medlemmer har været med til at prioritere gennem en afstemning på internettet.

Anders Olesen fra Byggefagenes Samvirke understregede også, at krisen påvirker styrkeforholdet. Derfor er der i byggefagene ikke lagt op til den store lønfest. I stedet for vægtes midler til at modvirke social dumping, bl.a. et krav om at virksomheder ikke må viderelicitere opgaver til underentreprenører uden overenskomst. Samme krav fandt også Bent Moos meget vigtigt og påpegede, at det må sikres, at også vikarbureauer skal følge den gældende overenskomst på virksomheder, hvor vikarer ansættes. 

For at komme lavtlønsproblemet til livs foreslog Bent Moos, at det gamle begreb garantiløn hives op af skuffen og igen tages i anvendelse. I den efterfølgende debat blev det også af flere foreslået, at der både ved OK2010 og overenskomstforhandlingerne på det offentige område i 2011 skal rejses krav om generelle lønstigninger som kronekrav i stedet for nu som en procentvis udmøntning, der udvider lønforskellene.     

Psykisk arbejdsmiljø

OK2010 bliver nok mest en vedligeholdelsesoverenskomst og måske derfor to-årig, lød flere vurderinger. For den faglige venstrefløj bliver ét af de centrale felter at få arbejdstiden for skiftehold sat ned, hvilket bl.a. drøftes på en skifteholdskonference d. 30 november. Skiftehold og natarbejde er meget belastende og slider hårdt på den enkelte. Det samme gør et dårligt psykisk arbejdsmiljø, der også var på konferencens dagsorden.

Merete Pedersen og Janne Hansen fra Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg præsenterede en ny pjece om psykisk arbejdsmiljø. Den tager udgangspunkt i, at 1.400 danskere hvert år dør af stress, og at antallet af anmeldelser af psykiske arbejdsmiljøskader stiger stærkt, mens anmeldelser af øvrige arbejdsskader er stabilt. Hvis udviklingen skal vendes, må der ske en indskrænkning af af ledelsesretten, fællesskabet skal fremmes, og der må udvises respekt for fagligheden.      

Faglige netværk

På konferencen blev der også givet en foreløbig status på etableringen af faglige netværk i Enhedslisten, og et nyt netværk for 3F'ere blev oprettet.
 
Der blev også luftet tanker om, at næste faglige konference mere skal have form af en netværksdag, hvor emner som OK2010 på det private område, OK2011 på det offentlige område og begrebet den organiserende fagforening kan indgå sammen med forberedelser til Enhedslistens årsmøde. Datoen for næste konference blev sat til at være weekenden d. 6.-7. februar.