Beretning for HK-gruppen maj 2008 – marts 2009 til Enhedslistens årsmøde

HK-gruppen har eksisteret fra 1990. Aktiviteterne har svinget meget, men vi har altid søgt at være repræsenteret i de centrale organer, primært Fagligt Landsudvalg, samt deltaget i (også i forberedelsen af) de faglige konferencer.

Ligesom aktiviteterne har svinget, har mødefrekvens og -deltagelse også svinget. Frem til gruppens landsmøde i januar 2009 deltog 3-5 i de faste møder, som bliver holdt ca. hver anden måned hos gruppens medlemmer i København.

HK-gruppens møder har i perioden mest haft karakter af erfaringsudveksling og orientering om det faglige arbejde, men vi har også haft en række temadiskussioner. Emnerne har bl.a. været:

  • Overenskomst 2008 (som vi (sjovt nok) anbefalede at stemme nej til)
  • Nyt HK (især diskussion af afdemokratiseringen og brancheklubbernes vilkår)
  • Forslag til generalforsamlingerne
  • Sektorkongresser
  • Lukkelov (skrevet indlæg til RGL)
  • Det faglige arbejde i Enhedslisten (bl.a. arbejdet i FLU, hvor vi har en repræsentant)


Vi forsøgte omkring årsskiftet 2007/2008 at få noget venstrefløjsarbejde i gang i HK Hoved¬staden, men det løb ud i sandet. I efteråret 2008 er der imidlertid kommet lidt gang i en åben gruppe, som beskæftiger sig med demokrati i HK. Vi har her koordineret forslag til general¬forsamlingerne og kongressen om f.eks. åbne udvalg, direkte formandsvalg, offentlige refe¬rater og regnskaber m.m.


Vi oprettede for 3-4 år siden en mailliste efter at have skrevet rundt til alle medlemmer af Enhedslisten, som har angivet at de er medlem af HK. Der er nu ca. 40 på maillisten. Desuden startede vi på vores landsmøde i januar 2009 en rundringning til de 188 nuværende HK-med¬lemmer – resultatet er endnu ikke klart.

En del af de aktive medlemmer har tillidsposter i afdelingsbestyrelser og på arbejdspladserne.

Samtidig med stigningen i den faglige aktivitet i Enhedslisten har vi også fået flere aktive i gruppen. På den faglige konference i februar 2009 fik vi valgt to medlemmer til FLU. En del af stigningen skyldes engagementet fra SUF's faglige gruppe. Vi forventer derfor at gruppen i 2009 kan få en større indflydelse på aktiviteterne i HK, så venstrefløjen bliver mere synlig.

Kontaktperson for gruppen er Merete Pedersen, [email protected], tlf. 33 31 66 41.